piątek, 9 października 2020

Nasze jesienne prace

Prace na wystawkach w świetlicy:
 • Jesienne drzewa - prace wykonane kredkami i farbami:
   
                                                           
 • Sówki z kasztanów, żołędzi, szyszek, orzechów:


 • Liski - prace przestrzenne:Prace na wystawce na korytarzu szkolnym.

 • Grzyby - prace wykonane techniką wyklejania plasteliną, kolorowym papierem,
 • Listki - prace wykonane techniką origami 

piątek, 25 września 2020

 Jesienna dekoracja naszej świetlicy

.       


,,Idzie jesień” T. Śliwiak

Idzie łąką, idzie polem
Pod złocistym parasolem.

Gdy go zamknie – słońce świeci.
Gdy otworzy - pada deszcz.

Kto to taki? Czy już wiecie?
Tak! To właśnie jesień jest!
                                                                                                                                                23 września powitaliśmy astronomiczną jesień. Aby stworzyć klimat tej pięknej pory roku wychowankowie świetlicy wraz  z wychowawcą wykonali jesienną dekorację świetlicy.

piątek, 4 września 2020

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

Prosimy rodziców o zapoznanie się z Regulaminem świetlicy szkolnej:

  

Regulamin

Świetlicy w Szkole Podstawowej  

         im. Mieczysława  Romanowskiego           w Józefowie

                                                      

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

1. Świetlica prowadzona jest dla wychowanków Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące działania świetlicy jest wychowawca świetlicy wskazany  przez dyrektora szkoły.

3. Osobą sprawującą nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.

 

§ 2. Cele i zadania świetlicy

 

     Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed , po zajęciach szkolnych lub w oczekiwaniu na następne zajęcia oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

 Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej takie jak:

1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach: przed lekcjami, po lekcjach, w oczekiwaniu                  na następne zajęcia .

2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej i patriotycznej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także  pedagogiem   szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.                                                  

6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów

7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 

8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej                        i czystości oraz dbałości o zdrowie.       

 9. Rozwijanie samodzielności i samorządności.       

10. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych. 

11. Wdrażanie do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw oraz po ich zakończeniu.


§ 3. Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.

 2. Dziennik zajęć w dzienniku elektronicznym.

 3. Ewidencja obecności wychowanków świetlicy w dzienniku elektronicznym.

 4. Karty zapisu dziecka do świetlicy.

 5. Regulamin świetlicy szkolnej.


§ 4. Rekrutacja do świetlicy

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zapisu dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie i zgodnie ze stanem faktycznym.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie karty zapisu dziecka do świetlicy składanej przez rodziców (opiekunów) (druk do pobrania w sekretariacie  i u wychowawcy świetlicy).

3. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z klas I- III:

             ·          rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci (wymagana pieczątka zakładu pracy potwierdzająca zatrudnienie),

             ·          rodziców pracujących (wymagane pieczątki zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie),

             ·          dojeżdżający,

             ·          z rodzin dysfunkcyjnych.

4. W miarę wolnych miejsc pozostali wychowankowie.

5. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Decyzję o przyjęciu ucznia do świetlicy podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna.

7. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i są wpisani na listę rezerwową.

8. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności ucznia  na zajęciach świetlicowych powyżej 1 miesiąca może być skreślony z listy uczniów uczęszczających do świetlicy.

 

§ 5. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

1. Świetlica pracuje według ustalonego czasu pracy od pierwszego dnia zajęć edukacyjnych                 do ostatniego dnia zajęć edukacyjnych.

2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela   nie powinna przekraczać 25 wychowanków.

3. Świetlica realizuje zadania według planu pracy sporządzonego przez wychowawców świetlicy,               a zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia tematyczne, umożliwiające wszechstronny rozwój zainteresowań  i uzdolnień dzieci.

5. Świetlica zapewnia pomoc w odrabianiu zadań domowych.

6. Nauczyciel świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dziecka, które zostało przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiło się do niej same przed lub po lekcjach. Nauczyciel świetlicy nie odpowiada za dziecko przebywające w szkole, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach.

7. Uczestnicy zajęć świetlicowych odbierani są po zajęciach przez rodziców lub opiekunów prawnych lub osoby upoważnione przez nich w formie pisemnej.

8. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka załącznik nr 2 (druk do pobrania u wychowawcy świetlicy).

9. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni              i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu –  załącznik nr 3 (druk do pobrania u wychowawcy świetlicy).

10. Rodzic lub opiekun nie może polecić przez telefon do samodzielnego powrotu dziecka  do domu.

11. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub agresywne zachowanie. W takim przypadku opiekun ma obowiązek zatrzymać dziecko w świetlicy do czasu wyjaśnienia sprawy: wychowawca świetlicy jest zobowiązany skontaktować się z drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną przez rodziców. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub opiekunami wychowawca świetlicy o zaistniałej sytuacji informuje dyrektora szkoły.

12. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe ograniczające lub odbierające prawa do opieki nad dzieckiem.

13. W świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz różnego rodzaju sprzętu elektronicznego zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

14. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jej terenie cenne przedmioty                    i przyniesione zabawki.

15. Uczestnicy zajęć mogą opuszczać świetlicę tylko za zgodą nauczyciela.

16. Złamanie zasad opisanych w niniejszym regulaminie będzie powodem usunięcia ucznia                    z listy uczestników.

17. Rodzice dziecka, które dokonało celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy zostaną obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

  § 6. Zasady zachowania na świetlicy

1. Do świetlicy przychodzimy zaraz po przybyciu do szkoły lub po zakończonych lekcjach.

2. Wszyscy dbamy o porządek, ład i wygląd naszej świetlicy. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.

3. Po wejściu do świetlicy układamy plecaki i odzież we wskazanym miejscu.    

4. Szanujemy przybory, gry i zabawki.

5. Po zakończonej zabawie składamy po sobie gry i zabawki oraz odkładamy je na miejsce.

5. Chętnie uczestniczymy w zajęciach grupowych, grach i zabawach.

6. Współpracujemy z innymi uczniami.

7. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.

8. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.

9. Informujemy nauczyciela o każdym wyjściu ze świetlicy.

10. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.

11. Jesteśmy kulturalni i używamy zwrotów grzecznościowych.

12. Nie krzyczymy, nie biegamy.

13. Nie przeklinamy, nie używamy wulgaryzmów, nie niszczymy cudzych prac. 

14. Słuchamy poleceń i próśb wychowawcy świetlicy.

15. Spożywamy posiłki i pijemy napoje wyłącznie siedząc przy stolikach.

 

§ 7. Zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS –COV – 19

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. W miarę możliwości organizować zajęcia na świeżym powietrzu.

3. Pracę na zajęciach organizować i koordynować, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 m.

4. W pracy z uczniami należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

5. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany wietrzyć salę co najmniej jeden raz na godzinę,                     a także przed przyjęciem uczniów na świetlicę oraz po dezynfekcji. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.

6. W czasie zajęć świetlicowych obowiązują ogólne zasady higieny:

·         częste mycie rąk – przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie                   ze świeżego powietrza,

·         ochrona podczas kichania i kaszlu,

·         unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

·         odpowiednia odległość między uczniami.

7. Uczniowie przynoszą do świetlicy tylko niezbędne rzeczy. Posiadają własne przybory   i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze.  Nie wymieniają się przyborami między sobą.

8. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko przed świetlicą z zachowaniem dystansu społecznego minimum 1,5 metra z zasłoniętymi ustami i nosem.

 

 § 8. Obowiązki rodziców lub opiekunów.

 1. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do:

 a) punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy

 b) pisemnego informowania wychowawcę świetlicy o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy załącznik nr 3.

 c) poinformowania dziecka o zasadach obowiązujących na świetlicy oraz zasadach bezpiecznego powrotu ze świetlicy do domu w przypadku wyrażenia pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.

 

       § 9.  Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Pochwała przekazana rodzicom/opiekunom.
 3. Pochwała dyrektora szkoły.

Stosowane kary to:

 1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
 2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
 5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2020 roku.


poniedziałek, 22 czerwca 2020

Temat dnia:  Wakacyjne przestrogi nad wodą, w lesie, w górach, na wsi.Piosenka "Bezpieczne wakacje"   https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
,,Jedziemy na wakacje” Cz. Janczarski
Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko 
o piękną pogodę. 

Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.

 Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem. 

 Jedziemy na wakacje
Na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku
,czekaj na nas w borze! Wakacyjne piosenki do posłuchania:
                        https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
                        https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI
                        https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8
                        


piątek, 19 czerwca 2020


Temat dnia: Bezpieczne wakacje.


A..., no i najważniejsze...!
Gdy wakacje przyjdą wreszcie
najważniejsze rzeczy dwie:
by bezpiecznym być i jeszcze
dobry humor mieć - to się wie!Bezpieczeństo w czasie wakacji: 

poniedziałek, 15 czerwca 2020

Temat dnia: "Palcem po mapie" - szukamy atrakcyjnych miejsc na spędzanie wolnego czasu.


Chciałam Was dziś zaprosić na wycieczkę po Polsce. Odwiedzimy niektóre krainy naszego państwa. Polska to piękny kraj. Sięga od morza aż do gór. Są tu jeziora i puszcze pełne zwierząt. Są malownicze rozlewiska rzek. Duży obszar zajmują pola uprawne i łąki. Ludzie mieszkają w miastach, miasteczkach i na wsiach. 
Polska - GeoŚwiat

Najpierw zachęcam do obejrzenia filmu pt: „Zakochaj się w Polsce” https://youtu.be/MSiC1YAuZWM


Zapraszam do zabawy ruchowej przy muzyce „Jestem Polką i Polakiem – niezwykłe lekcje rytmiki”
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


2 MAJA ŚWIĘTO FLAGI POLSKIEJ - Ułóż Puzzle Online za darmo na ...


A teraz zapraszam do podróży po Polsce :

Przystanek I - Góry 
Najwyższe góry w Polsce to Tatry. Wędrówki górskie dostarczają niezapomnianych wrażeń.
Tatry Polska Góry - Darmowe zdjęcie na PixabayTatry Polskie góry Krajobraz Widok Plakaty 100x70 7264175291 ...Tatry Polska Góry - Darmowe zdjęcie na Pixabay


Przystanek II - Mazury
Dużo tu jezior. Te malownicze jeziora leżą wśród lasów. Można tu pływać łódkami, łowić ryby lub zbierać grzyby.
Pojezierze Mazurskie | Zdjęcia, foto galeriaWarmińsko-mazurskie: atrakcje. 12 ciekawych miejsc na Warmii i ...Piękno Mazur - Mazury - Polskie Krajobrazy

Przystanek III - Morze
Możemy sobie odpocząć na pięknych, piaszczystych plażach gdzie opalamy się lub zbieramy muszle i bursztyny przy szumie morza. Są tu porty, marynarze, statki, kutry i rybacy, stocznie.

Krajobrazy Polska. Zmierzch Przy Morzem Bałtyckim. Zdjęcie Stock ...Darmowe Zdjęcia : plaża, krajobraz, morze, Wybrzeże, woda, Natura ...Materiały dla uczniów: Krajobrazy Nadmorskie

Przystanek IV - Roztocze
Możemy wypocząć również na naszym pięknym Roztoczu.
Roztocze i jego tajemniceZdjęcia z Polski, polskie krajobrazy – przewodnik po PolsceRoztocze, koniki polskie - zdjęcia

Przystanek V - Miasta Polski
W naszym kraju jest tez wiele pięknych miast, które warto odwiedzić. A oto niektóre z nich

Warszawa
Mijające Krajobrazy Polski – Warszawa   Zamek Królewski i Kolumna Zygmunta III Wazy - Warszawa - Warszawa ...

Kraków
Kraków. Wawel widziany z bulwarów nadwiślańskich. - Małopolska ...    Kraków nocą - Małopolska - Polskie Krajobrazy

Wrocław
     Wrocław - Ratusz - Dolny Śląsk - Polskie Krajobrazy  Widowiskowy Wrocław z lotu ptaka [GALERIA] | Gazeta Wrocławska

Zamość

    Zamość Ratusz - Zamość - Polskie Krajobrazy  Zamość widok na Stare Miasto - Roztocze - Polskie Krajobrazy